LGIGPF logo Lama Gangchen International Global Peace Foundation NgalSo Ganden Nyengyu Lineage

Wie we zijn

Lama Gangchen Rinpoche, President van de Stichting Lama Gangchen International Global Peace Foundation (LGIGPF) heeft in 1996 de vereniging Lama Gangchen International Global Peace Association, LGIGPA opgericht. Welke de basis is geweest van de huidige Stichting, LGIGPF, met als oprichtingsdatum 15 februari 2013. Wij gebruiken de ‘werknaam’ Lama Gangchen Peace Foundation!

LGIGPF heeft als doel: zorg dragen voor vrede met het milieu, mentale en fysieke gezondheid, innerlijke- en wereldvrede. De uitgangspunten van de stichting zijn gebaseerd op de Vajrayana boeddhistische filosofie.
De stichting tracht dit doel te bevorderen voor het welzijn van alle wezens, zonder enige vorm van discriminatie.
De stichting LGIGPF heeft mede een internationaal karakter en richt zich als zodanig op het internationale belang en kan activiteiten ontwikkelen over de gehele wereld. Ze heeft een ideële doelstelling en geen winstoogmerk. Ze wordt geheel gerund door vrijwilligers.
LGIGPF verricht verder alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Wat we doen

LGIGPF tracht dit doel te bereiken door: het organiseren van bijeenkomsten, conferenties en lezingen op nationale en internationale schaal en het (doen) produceren, vervaardigen, uitgeven en verspreiden van publicaties. En dit, waar nodig en zinvol, via de media onder de aandacht te brengen.
En tevens door het onderhouden van contacten met en het ondersteunen van andere stichtingen met een gelijksoortig doel. En met alle andere organisaties die tot de verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen middels: de inzet van vrijwilligers, het houden van vergaderingen, het organiseren van activiteiten in de ruimste zin van het woord, en voorts door alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

Hoe we dit doen

De inkomsten van LGIGPF bestaan uit: bijdragen van donateurs, giften en schenkingen, erfstellingen en legaten, subsidies en overige baten.

De fiscale LGIGPF status is: een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hetgeen inhoudt dat donaties, giften en schenkingen onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van de IB aangifte, zie ook ANBI register Belastingdienst.

Jaarcijfers

De volgende jaarcijfers zijn beschikbaar als download:

Het bestuur

De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben enkel recht op reiskostenvergoeding naar het wettelijke tarief. De stichting kent een president, een vicepresident en een bestuur.

LGIGPF bestuur en functies:
Voorzitter: E.C. Hoenders-Waarsenburg (Elkana)
Vicevoorzitter: H.J. de Best (Toet)
Secretaris: L. Thijssen (Loes)
Vicesecretaris: R. Willems-Zeroual (Radia)
Penningmeester: T.M. van Mieghem (Tim)
Algemeen lid: H.J.R. Hoenders (Rogier)
Algemeen lid: T.J. Osinga (Taco)

Ethische richtlijnen

Mahayana beoefenaars nemen Bodhisattva geloften om zich te ontwikkelen op het spirituele pad naar de Verlichting – voor het welzijn van álle levende wezens. De LGIGPF (leraren, bestuur en sangha) houden zich derhalve aan het vermijden van De Tien Schadelijke Activiteiten en trachten de Achttien Bodhisattva Geloften na te leven als ethisch kompas voor hun activiteiten. Hieruit volgt automatisch dat leraren, bestuur en sangha zich onthouden van alle strafbare feiten in het bijzonder die gerelateerd aan (seksueel) misbruik en machtsmisbruik.
Voor meer informatie over onze ethische richtlijnen kunt u het volgende bestand downloaden:

Ethische Richtlijn.pdf
© 2024 - Lama Gangchen International Global Peace Foundation