LGIGPF logo Lama Gangchen International Global Peace Foundation

Innerlijke vrede is de meest solide basis voor wereldvrede

Alle religies en spirituele bewegingen bevorderen de spirituele ontwikkeling van hun aanhangers en zijn op zoek naar manieren om innerlijke vrede te ontwikkelen. Religies hebben soms oorlogen veroorzaakt of zijn op zijn minst door sociale en politieke leiders gebruikt om oorlogen en verschillende vormen van geweld en onderdrukking te rechtvaardigen.

Tegelijkertijd hebben religies en spirituele bewegingen niettemin aanmerkelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van een cultuur van vrede en hebben wereld vrede gekoesterd door het bevorderen van waarden zoals wederzijds respect, solidariteit, mededogen en sociale rechtvaardigheid.

De Verenigde Naties is het voornaamste politieke forum voor wereld vrede. Het stichten van vrede en het handhaven van vrede vormen de kernfuncties. Niettemin is er geen geëigend platform voor de religies en spirituele bewegingen om in dat forum vertegenwoordigd te zijn en actiefbetrokken te zijn bij het ontwikkelen van wereld vrede.

Hoewel sommige landen een officiële religie hebben, houden religies zich in het algemeen nietaan nationale grenzen en coëxisteren binnen landen en lokale gemeenschappen. “Religies moeten zich niet identificeren met politieke, economische, of sociale krachten om zo vrij te blijven om tewerken voor rechtvaardigheid en vrede.”

De regeringen van de lidstaten van de Verenigde Naties kunnen geen religies en spirituele stromingen vertegenwoordigen. Het is tijd om religies en spirituele stromingen een officiële erkenning te geven binnen de Verenigde Naties en voor hen een eigen forum te creëren binnen de Verenigde Naties om zo hun stem te laten horen en hen gezamenlijk actief te betrekken bij de edele taak van het bevorderen van wereldvrede.

Concepten en doelstellingen

Om aan deze behoefte te voldoen, doen we het voorstel om een Verenigde Naties Spiritueel Forum voor Wereld Vrede te creëren binnen de Algemene Vergadering. Het Spiritueel Forum zal een permanente ruimte moeten zijn voor de leiders en vertegenwoordigers van alle grote en kleine religies en spirituele stromingen waar plaats is voor dialoog en samenwerking, alsmede een brug moeten vormen met het politieke forum. Het concept van het Spiritueel Forum veronderstelt zowel diversiteit als overeenkomsten tussen religies en spirituele stromingen. Het forum zal niet leiden tot de vorming van een nieuwe multi-religieuze leer of het gladstrijken van de culturele filosofische diversiteit, maar zal er vanuit gaan dat de leiders van elke religieuze traditie en identiteit in dialoog gemeenschappelijke waarden, opvattingen en doelen ontdekken voor samenwerking bij het zoeken naar innerlijke en wereld vrede, met volledig respect voor het recht van elke groepering om de eigen leer/stellingen te cultiveren, te beoefenen en te onderwijzen/richten.

In deze geest wordt verwacht dat het Spiritueel Forum de ruimte en kanalen zal verschaffen voor een betere kennis en begrip van de overtuigingen, ethische codes, organisatie en beoefeningen van elkaar - een basisvoorwaarde voor wederzijds respect - om vanuit een spiritueel perspectief ideeën met elkaar uit te wisselen en gemeenschappelijke standpunten uit te werken over de grootste problemen en uitdagingen waarmee de mens geconfronteerd wordt, zoals het uitroeien van armoede, bevolkingsgroei en milieubescherming; en daarbij specifieke terreinen aan te wijzen die in aanmerking komen voor samenwerking bij het promoten van vrede.

Door zijn officiële status zal het Spiritueel Forum spirituele leiders in staat stellen om met betrekking tot wereld vrede eenstemmig tot de politieke leiders te spreken en contact te hebben met de gespecialiseerde vertegenwoordigingen en de fondsenverwervende vertegenwoordigingen van het VN systeem welke verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van sociale, economische en milieu ontwikkeling. Om zijn missie uit te kunnen voeren moet het Spiritueel Forum op internationaal niveau aangevuld worden door Spirituele Forums op nationaal en lokaal niveau, die de interreligieuze dialoog en samenwerking voor innerlijke en sociale vrede in de samenleving zullen stimuleren. Zonder de actieve betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap zou het Spiritueel Forum niets anders zijn dan weer een superstructuur.

Aanvullende resultaten

De effectieve werking van het Spiritueel Forum op alle niveaus kan naar verwachting:

  1. Een nieuwe stimulans geven aan alle religies en spirituele stromingen door de mogelijkheid te bieden hun stem blijvend te laten horen in het belang van de miljarden burgers van deze planeet nu en in de toekomst.
  2. Nieuwe ideeën aanbieden en oude ideeën in nieuwe vormen gieten op het gebied van vredeseducatie; en als laatste maar niet het minste
  3. Een bijdrage leveren aan het oplossen van religieuze conflicten die momenteel de ontwikkeling van wereld vrede belemmeren.

Kernpunten

Er zijn vier kernpunten ter overweging betreffende het Spiritueel Forum:

Het concept Spiritueel Forum impliceert het werken aan de ontwikkeling van Spirituele Forums voor Wereld Vrede in onze lokale gemeenschappen, in onze landen en op internationaal niveau. Deelnemers aan het Spiritueel Forum moeten het recht van elke andere spirituele stroming of religie respecteren om de eigen leer te cultiveren, te beoefenen en te onderwijzen.

Dat wij, de deelnemers aan het Spiritueel Forum, proberen om respect, begrip en sympathie te hebben voor andere geloven, overtuigingen, ethische principes, organisaties en beoefeningen met als doel het delen en uitwisselen van ideeën over het oplossen van de wereldproblemen zoals oorlog, armoede, en vervuiling van de omgeving.

Dat we in harmonie zullen samenwerken om specifieke gebieden vast te stellen voor een gezamenlijke actie om innerlijke en wereld vrede te bevorderen.

Het Spiritueel Forum zal niet leiden tot de vorming van een nieuwe religieuze of spirituele leer of het verlies van de cultureel-religieuze diversiteit. Het zal zich richten tot de leiders van elke religieuze traditie die het beste uit hun systeem of filosofie inbrengen, om met een open geest en in samenwerking met andere tradities nieuwe perspectieven en oplossingen te vinden voor de vele urgente problemen waar de mensheid nu mee wordt geconfronteerd. Het is in de 21ste eeuw belangrijk dat de religies elkaar accepteren en tot een zekere overeenstemming komen ten aanzien van belangrijke onderwerpen als bevolkingsvraagstukken, economie, milieu, stichten van vrede, enz., zowel voor de ontwikkeling als het welslagen van deze wereld en het milieu. Religies moeten samenwerken omdat de eensgezindheid van de collectieve menselijke geest het hart vormt van alle religies, en boven welke religie dan ook uitstijgt.

Het voorstel heeft als doel het verkrijgen van een continu functionerend Spiritueel Forum voor Wereld Vrede op VN, internationaal, nationaal en lokaal niveau. Ik hoop dat jullie dit voorstel nu zullen accepteren, als was het jullie eigen voorstel, en het zullen aanbieden aan de Verenigde Naties, het belangrijkste internationale orgaan voor het creëren van wereld vrede. Religieuze en spirituele tradities kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van wereld vrede. Daarom moeten we gezamenlijk de Verenigde Naties verzoeken toe te staan dat dit forum zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd.

T.Y.S. Lama Gangchen